آیا آرایش ملایم در بیرون از منزل اشکال دارد؟
اصلاح و آرایش کردن زن به هر شکل برای شوهر اشکال ندارد بلکه لازم است،اما نشان دادن به نامحرم حرام است و فرقی بین ملایم و غیر ملایم نیست،بلکه اگر صدق آرایش و زینت کند باید از نامحرم پوشیده شود.